Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Głogów

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Data publikacji 21.09.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
 
1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Głogowie:
adres: ul. Obrońców Pokoju 17 , 67-200 Głogów,
 
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w  Głogowie  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:
adres: ul. Obrońców Pokoju 17 , 67-200 Głogów,  
e-mail: iod.kpp@glogow.wr.policja.gov.pl

 2a.Zastępcą Inspektora Ochrony Danych osobowych  w KPP w Głogowie jest Marek  Naszkowski, tel 47 87 42 216, e-mail: marek.naszkowski@glogow.wr.policja.gov.pl


 
3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie.
W KPP w Głogowie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 

    prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
    dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
    prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony