Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data publikacji 21.09.2020

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 

1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00.

2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 15.00.

3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.


 

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

 

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-950 Wrocław

2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

- pod numerem 47 87 133 89 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

  Policji we Wrocławiu,

- pod numerem 47 87 134 45 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy

  Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

3. Faxem – numer (+48)713404851,

4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@wr.policja.gov.pl

 

W komendach miejskich / powiatowych Policji województwa dolnośląskiego interesantów przyjmują komendanci miejscy / powiatowi Policji lub ich zastępcy oraz funkcjonariusze tych jednostek odpowiedzialni za realizację zagadnień skargowych w każdy roboczy dzień od godziny 09.00 do 15.00 oraz w wyznaczonym dniu tygodnia. W jednostkach tych procedura złożenia skarg i wniosków jest analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a dane adresowe i kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

 

Komendant Powiatowy Policji w Głogowie
 
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki, w godz. 15.30 - 17.00
 
Funkcjonariusz KPP w Głogowie prowadzący sprawy skargowe
 
przyjmuje interesantów we wtorki, w godz. 15.30 - 17.00,
 
w pozostałe dni robocze, w godz. 9.00 - 15.00
 
tel: 47 87 422 93
 
Skargi można kierować pisemnie pod adres:
 
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie 67-200 Głogów ul. Obrońców Pokoju 17
 
mail:  skargi@glogow.policja.gov.pl
 

 

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

 

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

 

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

 

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

 

 

 

Powrót na górę strony