Bieżące informacje

Rekrutacja do służby w Policji 2024

Data publikacji 28.12.2023

Informuję o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Służbę w Policji może pełnić

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;  
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;  

Wymagane dokumenty, jakie kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • prawo jazdy (kat. „A”, „C” i „C+E);
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • rozmowa wstępna mająca na celu poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych  w kwestionariuszu osobowym kandydata,
 • przeprowadzenie testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego
 • ocena sprawności fizycznej kandydata do służby – zaliczenie testu polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie.
 • przeprowadzenie testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, mającej na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także poznanie motywacji do podjęcia służby w Policji
 • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego

 

Stanowisko/ wynagrodzenie

 

Policjant

Grupa 2

 

Grupa zaszeregowania płaca brutto

5820 złotych

Wynagrodzenie netto

4930 złotych

Wynagrodzenie do 26 roku życia

5300 złotych

Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego

 • 4 marca 2024 r.
 • 24 kwietnia 2024 r.
 • 8 lipca 2024 r.
 • 9 września 2024 r.
 • 30 października 2024 r.
 • 30 grudnia 2024 r.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
 •  pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

p.o. Oficera prasowego  
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
St. sierż. Natalia Szymańska
tel. 604 904 452

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony