Bieżące informacje

Rekrutacja do służby w Policji 2023

Data publikacji 09.05.2023

Informuję o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Ty też możesz zostać jednym z nas jeśli:

•    posiadasz  obywatelstwo polskie,
•    posiadasz nieposzlakowaną opinię,
•    posiadasz co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
•    posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
•    korzystasz w pełni z praw publicznych,
•    nie byłeś/byłaś  karany,
•    posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – dotyczy mężczyzn,
•    dajesz rękojmie zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty, jakie kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

•    podanie o przyjęcie do służby kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
•    wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby część A i B,
•    kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginał kandydat przedkłada do wglądu,
•    kserokopia książeczki wojskowej,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    kserokopia świadectw pracy lub służby,
•    kserokopia prawa jazdy.

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:

•    wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
•    wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
•    wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
•    tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
•    uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
•    uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
•    prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

•    ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
•    rozmowa wstępna mająca na celu poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
•    sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych  w kwestionariuszu osobowym kandydata,
•    przeprowadzenie testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego
•    ocena sprawności fizycznej kandydata do służby – zaliczenie testu polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie.
•    przeprowadzenie testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby
•    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, mającej na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także poznanie motywacji do podjęcia służby w Policji
•    ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego

 

Stanowisko/ wynagrodzenie

 

Policjant

Grupa 2

 

Grupa zaszeregowania płaca brutto

5820 złotych

Wynagrodzenie netto

4930 złotych

Wynagrodzenie do 26 roku życia

5300 złotych

Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego

- 3 lipca 2023 r.            
- 23 sierpnia 2023 r.     
- 27 października 2023 r.
- 28 grudnia 2023 r.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

•    - na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
•    - w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
•    - pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
•    - wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY-dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

p.o. Oficera prasowego  
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
St. sierż. Natalia Szymańska
tel. 604 904 452

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony