Bieżące informacje

Rekrutacja do służby w Policji 2022

Data publikacji 11.06.2021

Informuję o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
 • przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach

       uzbrojonych, podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów   

       jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęcie   do służby w Policji
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały   dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich    tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów  do    wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy
 • Oświadczenie RODO

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • - na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
 • - w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
 • - pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
 • - wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY-dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

           

 

st.asp. Łukasz Szuwikowski

tel. 604 904 452

 

 

 

 

Powrót na górę strony